Tuesday, October 7, 2014

สถาบันขงจื่อเชื่อมั่นในคุณภาพการสอนภาษาจีนของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายสถาบันขงจื่อเชื่อมั่นในคุณภาพการสอนภาษาจีนของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จัดตั้งศูนย์สอบวัดระดับทักษะภาษาจีนกลาง ทั้งทักษะข้อเขียน และทักษะการพูด เผยเป็นศูนย์ทดสอบทักษะการพูดแห่งที่ 2 ของภาคเหนือ ซึ่งผลทดสอบสามารถนำไปขอทุนรัฐบาลจีนได้

อาจารย์สุทัศน์ คล้ายสุวรรณ์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ เชียงราย เปิดเผยว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ในฐานะสถาบันอุดมศึกษาที่เปิดสอนวิชาภาษาจีนทั้งการสอนภาษาจีนสายครู สังกัดคณะครุศาสตร์และสังกัดคณะมนุษยศาสตร์ ซึ่งสถาบันขงจื่อเชียงราย ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญที่จะสนับสนุนส่งเสริมผู้ที่เรียนภาษาจีน ให้มีความโดดเด่นและมีความก้าวหน้า โดยเฉพาะทางด้านบริการวิชาการ จึงได้ขยายศูนย์สอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน มาตั้งอยู่ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 

สำหรับศูนย์สอบวัดระดับความรู้ภาษาจีนนั้น ก่อตั้งขึ้นภายใต้ความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายและสถาบันขงจื่อ แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อทำหน้าที่ส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาและวัฒนธรรมจีน ตลอดจนการให้บริการการทดสอบมาตรฐานภาษาจีนทั้ง 2 แบบคือ การทดสอบมาตรฐานที่เป็นข้อเขียน(HSK) และการทดสอบมาตรฐานการพูด (HSKK) 

ทางด้าน ดร.สหัทยา สิทธิวิเศษ รองคณบดีฝ่ายวิชาการคณะมนุษยศาสตร์ กล่าวเพิ่มเติมว่า สถาบันขงจื่อได้ให้บริการวิชาการการสอนภาษาจีนวัฒนธรรมจีนไปทั่วโลก อีกทั้งยังเป็นหน่วยงานจัดสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีนให้กับผู้เรียนภาษาจีนเป็นภาษาที่สอง เพื่อเตรียมตัวการเข้าสู่การเรียนในระดับสูงขึ้นและนำผลการสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีนไปใช้เป็นเครื่องมือในการพิจารณาเข้าทำงานด้วย จึงมีนโยบายในการขยายศูนย์การสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน 

สำหรับศูนย์สอบวัดระดับความรู้ภาษาจีนในภาคเหนือ ขณะนี้มีศูนย์ทดสอบฯ หลักที่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และมหาวิทยาลัยราชภัฏ เชียงราย ซึ่งจะเป็นศูนย์การทดสอบวัดระดับภาษาจีนกลางแบบข้อเขียน และการทดสอบมาตรฐานการพูด ขณะที่การทดสอบมาตรฐานการพูด ในภาคเหนือมีเพียง 2 แห่งเท่านั้น คือ ที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่และมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ซึ่งแต่เดิมจะต้องเดินทางไปสอบที่จังหวัดเชียงใหม่ ทำให้เสียเวลาและเสียค่าใช้จ่ายมาก พอมีศูนย์การทดสอบวัดระดับภาษาจีนกลางแบบข้อเขียน และการทดสอบมาตรฐานการพูด ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ทำให้ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายและสะดวกมากขึ้น 

ดร.สหัทยา สิทธิวิเศษ กล่าวต่อไปว่า การสอบวัดระดับการเขียนภาษาจีน จะมีระดับ 16 และการทดสอบมาตรฐานการพูด จะมี 3 ระดับ คือ ระดับต้น ระดับกลางและระดับสูง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย สามารถให้บริการสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน ได้ตั้งแต่นักเรียนระดับประถมจนถึงระดับผู้ที่จะเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก ซึ่งผลของการทดสอบก็ยังสามารถที่จะนำไปสมัครทุนรัฐบาลจีนและนำไปสมัครงานได้อีกด้วย 

ทั้งนี้ ศูนย์สอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จะจัดให้มีการทดสอบ ในรุ่นที่ 1 ในวันที่ 11 ตุลาคม 2557 และสอบรุ่นที่ 2 ในวันที่ 6 ธันวาคม 2557 เวลา 08.30 - 18.00 น. ที่คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ โปรแกรมวิชาภาษาจีนคณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย โทรศัพท์ 0-5377-6013 ได้ทุกวันทำการ

บริการ เช่ารถตู้เชียงราย บริการรถตู้ทัวร์เชียงรายพร้อมคนขับ ทีมงานไอเชียงราย คนท้องถิ่นที่รู้จักเชียงรายมาตลอดกว่า 30 ปี สุภาพ ใจบริการเกินร้อย :: บริษัท ไอเชียงราย จำกัด ::เลข ที่ 185/8 หมู่ 4 ต. ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย 57100 สายด่วนจองทัวร์ (หนุ่ย) 081-8854644 (ใบอนุญาตนำเที่ยวในและต่างประเทศเลขที่ 21-00512) แฟกซ์: 053-152141 อีเมล์: booking@ichiangrai.com เวบไซต์: http://www.ichiangrai.co.th

คลิ๊กดูแผนที่บจ.ไอเชียงราย เช่ารถตู้เชียงราย


No comments:

Post a Comment