Wednesday, October 29, 2014

ประวัติศาสตร์เชียงราย และตำนานพระพุทธสิหิงค์


รูปภาพ

“พระ สิงห์” หมายถึงวัดที่เคยประดิษฐานพระสิงห์มาก่อน พระสิงห์เป็นนามพระพุทธรูปที่สำคัญซึ่งบ่งบอกถึงคติพระพุทธศาสนาเถรวาทอย่าง ลังกาวงศ์ตรงกับ “พระพุทธสิหิงค์” อันเป็นที่รู้จักกันดีอยู่แล้ว แต่ทางภาคเหนือหรือล้านนาไทยมิได้เรียกว่าพระพุทธสิหิงค์ นิยมเรียกว่า “พระสิงห์” ท่านผู้รู้บางท่านพยายามคิดว่า พระสิงห์หมายถึง สิงหนวัติ กษัตริย์ผู้สร้างโยนกนคร

เมื่อเอ่ยถึงประวัติของเชียงราย จะต้องกล่าวถึงประวัติของเมืองเชียงแสนควบคู่กันไป เพราะในยุคที่ไทยกำลังหนีจีนมาตั้งนครหลวงอยู่ที่แคว้นเมาและหนองแสนั้น ถิ่นที่ตั้งของจังหวัดเชียงราย เป็นที่อยู่ของชาวป่าชาวเขาพวกหนึ่งที่เรียกว่า “ลัวะ” หรือ “ละวะ” หรือ “ละว้า” และชาวป่าพวกอื่น ๆ อยู่

ราวพุทธศตวรรษที่ 11 ขอมมีอำนาจมาถึงอาณาจักรโตรบูร และยกเข้ามาตีแคว้นยวนเชียงขับไล่ชาติไทยแล้วมาตั้งอาณาจักรขึ้นที่เชียงแสน เรียกว่า “สุวรรณโคมคำ” ที่ซากเมืองเชียงลาวใกล้ฝั่งโขงและสร้างเมือง “อุมงคเสลา” ที่ซากเมืองฝาง ต่อมาประมาณ พ.ศ.1300 ขุนใสฝา โอรสขุมบรม กษัตริย์ไทยครองนครหนองแส ได้สร้างเมืองใหม่ขึ้น บริเวณเมืองสุวรรณโคมคำที่ร้างอยู่ เจ้าสิงหนวัติกุมาร ได้อพยพคนไทยประมาณแสนครัวเรือนออกจากหนองแส (ตาลีฟู) ลงมาสร้างเมืองใหม่ขนานนามว่า “เมืองนาคพันธุ์สิงหนวัตินคร” หรือเมืองเชียงแสน

ปี พ.ศ.1802 พระเจ้าเม็งรายขึ้นครองราชสมบัติที่เมืองหิรัญนครเงินยาง ได้ทรงรวบรวมหัวเมืองฝ่ายเหนือและเสด็จตามช้างไปจนถึงดอยจอมทองริมแม่น้ำกก นที เห็นภูมิประเทศเป็นชัยภูมิที่ดี จึงได้สร้างพระนครไว้โดยก่อปราการโอบเอาดอยจอมทองไว้ในท่ามกลางเมือง แล้วขนานนามว่า “เมืองเชียงราย”DSCF1553

เมื่ออาณาจักรล้านนาตกเป็น ของพม่าในปี พ.ศ.2101 พม่าได้ให้ขุนนางมอญปกครองเมืองแทน เข้าสู่ยุคสมัยสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อาณาจักรล้านนาจึงกลับมาขึ้นต่อกรุงศรีอยุธยา ต่อมาพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก รัชกาลที่ 1 แห่งราชวงศ์จักรี ได้ขับไล่พม่าออกจากเชียงแสนสำเร็จ พอถึงสมัยรัชกาลที่ 5 ได้จัดระเบียบการปกครองใหม่ให้เชียงรายอยู่ในมณฑลพายัพ การปกครองเมืองเชียงรายจึงได้มีการจัดระบบการปกครองแบบการปกครองมณฑล เทศาภิบาล จัดให้มีการบูรณะบ้านเมืองโดยเฉพาะตัวเมืองเชียงราย หมอสอนศาสนาชื่อ นายแพทย์วิลเลี่ยม เจบริดส์ ได้ช่วยในการวางผังเมืองตามทฤษฏีผังเมืองสมัยใหม่ ภายหลังการปกครอง พ.ศ.2475 คณะราษฏร์ได้ยกเลิกระบบเทศาภิบาลให้หัวเมืองลานนาไทยมีฐานะเป็นจังหวัด และต่อมากระทรวงมหาดไทยได้ประกาศยกฐานะ อำเภอพะเยา จังหวัดเชียงรายขึ้นเป็นจังหวัด ปัจจุบันจังหวัดเชียงรายได้แบ่งการปกครองเป็น 16 อำเภอกับ 2 กิ่ง ได้แก่ อ.เมือง อ.แม่ลาว อ.เวียงชัย อ.เชียงของ อ.เชียงแสน อ.เวียงแก่น อ.เทิง อ.แม่สาย อ.พญาเม็งราย อ.พาน อ.ป่าแดด อ.แม่จัน อ.ขุนตาล อ.แม่ฟ้าหลวง อ.เวียงป่าเป้า อ.แม่สรวย กิ่งอ.เชียงรุ้งและกิ่งอ.ดอยหลวงDSCF1586

สำหรับ วัดพระสิงห์ จังหวัดเชียงรายนั้น ประวัติศาสตร์กล่าวว่าเคยเป็นที่พักทัพของกรมทหารกองทัพกรุงเทพ โดยการนำของนายพันเอกพระสุรกิจพิชิตไกล ซึ่งลุงหนานขัติได้จดจำเอากับผู้เฒ่าผู้แก่ว่า เจ้านายเชียงใหม่ได้จัดเอาเจ้านายนำราษฏรขึ้นมาพร้อมกับครูปวร ได้เอาพระสิงห์นำหน้ามาตั้งที่วัดพระสิงห์นี่ก่อน ตามตำนานกล่าวว่าวัดพระสิงห์จังหวัดเชียงรายแห่งนี้ เคยเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธสิหิงค์ องค์ที่ประดิษฐานอยู่ที่วิหารลายคำ วัดพระสิงห์จังหวัดเชียงใหม่ในปัจจุบัน โดยเจ้ามหาพรหมพระอนุชาพระเจ้ากือนา กษัตริย์ผู้ครองนครเชียงใหม่ได้อัญเชิญพระพุทธสิหิงค์มาจากเมืองกำแพงเพชร พระเจ้ากือนาได้โปรดฯให้ประดิษฐานไว้ที่เมืองเชียงใหม่ ต่อมาพระเจ้ามหาพรหม ทูลขอยืมพระพุทธสิหิงค์มาประดิษฐานไว้ที่เมืองเชียงราย แต่หล่อจำลองเมื่อสิ้นบุญพระเจ้ากือนาและพระเจ้าเชียงแสนราชนัดดาของพระองค์ ได้เสด็จขึ้นครองเมืองเชียงใหม่ พระเจ้ามหาพรหมคิดจะชิงราชสมบัติ จึงยกกองทัพจากเชียงรายไปประชิดเมืองเชียงใหม่ แต่เจ้าแสนเมืองมาก็สามารถป้องกันเมืองได้ อีกทั้งได้ยกทัพมาตีทัพของเจ้ามหาพรหมจนถึงเชียงราย และครั้งนี้เองที่ทรงอัญเชิญพระพุทธสิหิงค์กลับคืนไปประดิษฐานอยู่ที่วัดพระ สิงห์เชียงใหม่สืบมา

เกี่ยวกับวัดพระสิงห์เชียงราย กล่าวว่า เดิมเป็นวัดโบราณสร้างขึ้นในสมัยพระเจ้ามหาพรหม พระอนุชาของพระเจ้ากือนาเจ้าเมืองเชียงใหม่ สินนิษฐานว่าสร้างขึ้นในปี พ.ศ.1928 หากพิจารณาคำว่า “พระสิงห์” หมายถึงวัดที่เคยประดิษฐานพระสิงห์มาก่อน พระสิงห์เป็นนามพระพุทธรูปที่สำคัญซึ่งบ่งบอกถึงคติพระพุทธศาสนาเถรวาทอย่าง ลังกาวงศ์ตรงกับ “พระพุทธสิหิงค์” อันเป็นที่รู้จักกันดีอยู่แล้ว แต่ทางภาคเหนือหรือล้านนาไทยมิได้เรียกว่าพระพุทธสิหิงค์ นิยมเรียกว่า “พระสิงห์” ท่านผู้รู้บางท่านพยายามคิดว่า พระสิงห์หมายถึง สิงหนวัติ กษัตริย์ผู้สร้างโยนกนคร บางทีอธิบายว่า พระศากยสิงห์ คือพระนามหนึ่งของพระพุทธเจ้า กระนั้นเท่าที่พิจารณากันโดยตลอดเห็นว่า พระสิงห์ ก็ดี พระพุทธสิหิงค์ ก็ดีย่อมจะพึงยุติกันได้ว่าเป็นพระนามของพระพุทธรูป อันบ่งถึงคติพระพุทธศาสนาอย่างลัทธิลังกาวงศ์ เพราะเท่าที่ปรากฏว่ามี “พระสิงห์” หรือ “พระพุทธสิหิงค์” นั้นแสดงให้เห็นว่าสถานที่เหล่านั้นได้มีพระพุทธศาสนาเถรวาทอย่างลังกาวงศ์ แพร่หลายไปถึง ฉะนั้นควรถือว่าพระพุทธรูปที่เรียกพระนามอย่างนั้น เป็นสัญลักษณ์แห่งพระพุทธศาสนาเถรวาทอย่างลังกาวงศ์ในประเทศไทยก่อนศตวรรษ ที่ 20 ขึ้นไป.

เอกสารประกอบ
ประวัติเมืองเชียงราย โดยพระราชสิทธินายกเจ้าอาวาสวัดพระสิงห์ เจ้าคณะจังหวัดเชียงราย

เมื่อท่านเดินทางมาเชียงรายอย่าลืมใช้บริการ เช่ารถตู้เชียงราย และ เช่ารถตู้เชียงรายพร้อมคนขับ ทีมงานไอเชียงราย คนท้องถิ่นเชียงราย สุภาพ ใจบริการเกินร้อย :: บริษัท ไอเชียงราย จำกัด :: เลข ที่ 185/8 หมู่ 4 ต. ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย 57100 สายด่วนจองทัวร์ (หนุ่ย) 081-8854644 (ใบอนุญาตนำเที่ยวในและต่างประเทศเลขที่ 21-00512) แฟกซ์: 053-152141 อีเมล์: booking@ichiangrai.com เวบไซต์: http://www.ichiangrai.co.th

คลิ๊กดูแผนที่บจ.ไอเชียงราย เช่ารถตู้เชียงราย

Friday, October 17, 2014

ครูเพลงพื้นบ้านอ่าข่าที่แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย


ชุมชนบนดอยสูงผูกพันอยู่กับธรรมชาติ และเรียนรู้ที่จะสรรหาพืชพันธุ์มาดัดแปลงเป็นเครื่องมือสร้างเสียงดนตรี สะท้อนวิถีชีวิต  พาไปสัมผัสเพลงพื้นบ้านอ่าข่ากันที่แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย  

ท่านสามารถเดินทางโดยใช้บริการ  เช่ารถตู้เชียงราย หรือ เช่ารถตู้เชียงรายพร้อมคนขับ เพื่อความสะดวกสบายในการท่องเที่ยว สายด่วนจองทัวร์ (หนุ่ย) 081-8854644

ถึงฤดูกาลที่พืชผลงอกงามใกล้ได้เก็บเกี่ยว เป็นช่วงเดียวกับที่ภายในชุมชนอ่าข่าเต็มไปด้วยเสียงเพลงแห่งประเพณีโล้ ชิงช้าฉลองกันในหมู่บ้าน สีสันที่ไม่ขาดหายคือเรื่องเล่าวิถีอ่าข่าในวันสำคัญที่ต้องรวมใจทำเสา ชิงช้า พร้อมชักชวนเพื่อนพี่น้องสานต่อวัฒนธรรมสื่อผ่านเสียงเพลงลาเฌอเช่อข่อที่ อยู่ในความจดจำของครูเพลงวัย 52 ปี วันเพ็ญ ศักดิ์สุทธิเสน ครูเพลงพื้นบ้านอ่าข่า ที่เคยอาศัยในเมืองใหญ่มากว่า 20 ปี แต่ในบั้นปลายกลับคืนสู่ชุมชนอ่าข่าบ้านห้วยส้าน จ.เชียงราย

10 กว่าปีที่ได้กลับบ้าน มีโอกาสก็มักถ่ายทอดบทเพลงพื้นบ้านและเสียงดนตรีของท้องถิ่นที่รับช่วงต่อมา จากบรรพบุรุษอย่าง "จ๊าเอว" หรือจิ่งหน่องจากภูมิปัญญา ทำจากไผ่เหลารมควันขนาดพอดีมือติดกับขี้ผึ้ง ดีดและเป่าตามทำนองเพลงที่วันนี้หาผู้รู้ได้ยาก
ความรู้เรื่องของบทเพลงพื้นบ้านอาข่าสั่งสมอยู่ในครูภูมิปัญญาของชุมชน และสะท้อนถึงความรักในเสียงเพลงที่มีมาตั้งแต่อดีต ยามที่ไปไร่ไปนานไปป่า แม้แต่ใบไม้ใบหญ้าริมทางก็หยิบมาใส่ท่วงทำนองได้

บทเพลงจากใบไม้ส่งสัญญาณเสียงให้รับรู้ยามเข้าป่าโต้ตอบระหว่างกัน สร้างความสุขเมื่อครั้งวันวานแทบไม่มีให้เห็นแล้วในชุมชน หากแต่เป็นภูมิปัญญาสร้างสรรค์ที่ครูเพลงยังหวังสร้างผู้สานต่อให้ท่วงทำนอง เหล่านี้ยังอยู่ในวิถีชีวิต

กว่าค่อนชีวิตที่ครูเพลงพื้นบ้านอ่าข่า เรียนรู้และอยู่กับเสียงเพลงในชาติพันธุ์ที่ดัดแปลงสิ่งใกล้ตัวมาสร้างสรรค์ เป็นเสียงดนตรีได้หลากหลาย โดยระหว่างวันที่ 12-14 กันยายนของทุกปี เตรียมเป็นหนึ่งในงานดนตรีชาติพันธุ์สีสันเชียงราย ถ่ายทอดคุณค่าวัฒนธรรมดนตรีให้กว้างออกไป

เมื่อท่านเดินทางมาเชียงรายอย่าลืมใช้บริการ เช่ารถตู้เชียงราย และเช่ารถตู้เชียงรายพร้อมคนขับ ทีมงานไอเชียงราย คนท้องถิ่นเชียงราย สุภาพ ใจบริการเกินร้อย :: บริษัท ไอเชียงราย จำกัด :: เลข ที่ 185/8 หมู่ 4 ต. ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย 57100 สายด่วนจองทัวร์ (หนุ่ย) 081-8854644 (ใบอนุญาตนำเที่ยวในและต่างประเทศเลขที่ 21-00512) แฟกซ์: 053-152141 อีเมล์: booking@ichiangrai.com เวบไซต์: http://www.ichiangrai.co.th

Monday, October 13, 2014

เครื่องขืน หรือ เครื่องเขินของชาวเมืองเชียงตุง


ภาชนะชิ้นงามจักรสานด้วยไม้ไผ่แล้วเคลือบด้วยรักชักเงาจนเงางามนี้ มีชื่อเรียกว่าเครื่องขืน หรือ เครื่องเขิน เรียกตามนามชนเผ่าไทกลุ่มหนึ่งที่รังสรรค์งานศิลปะนี้ ซึ่งตั้งถิ่นฐานตามบนที่ราบลุ่มลำน้ำขืน 

นับเป็นชนชาติไทอีกกลุ่มหนึ่ง ซึ่งมีรากฐานอารยะธรรมมาช้านานโดยมีศูนย์กลางอยู่ที่เมือง เชียงตุง นานมาแล้วภาชนะลงรักชักเงา เคยเป็นของต้อนรับอาคันตุกะของเจ้าฟ้า จากที่เครื่องขืนเคยเป็นสินค้าที่ผลิตกันทั้งหมู่บ้านจอมมน วันนี้เหลือเพียงครอบทายาทอูมูหลึงต๊ะที่สืบทอดภารกิจนี้เป็นรุ่นที่ 6 

ยังไม่มีผู้สืบทอดงานเครื่องขืนจากช่างเหล่านี้ ทายาทรุ่นที่ 6 แห่งหมู่บ้านจอมมนอดห่วงไม่ได้ว่างานฝีมือที่สืบต่อกันมาอาจเป็นตำนานที่เล่าขานถึงไทขืน 

นอกไปจากความรู้ทางธรรมที่วัดราชฐานหลวงหัวข่วงยังสอนวิชาภาษาขืน หลักสูตรภาคบังคับที่พระ และเณรต้องเรียนรู้ อักษรขืนพัฒนามาจากระบบอักษรธรรมเขียนตัวธรรมของล้านนา ซึ่งรับต้นแบบมาจากอักษรมอญที่ใช้มาก่อนแล้วในอาณาจักรหริกุญชัย เพราะเป็นภาษาที่ใช้บันทึกความรู้ทางศาสนาจำเป็นที่พระต้องมีความรู้ 

แทบทุกวัดของชาวไทขืนที่เชียงตุงล้วนให้ความสำคัญกับการสอนภาษาขืน สามเณร 13 รูปซึ่งจำพรรษาอยู่ที่วัดยางรอ ต้องทบทวนบทเรียนอย่างเข้มข้นเพราะส่วนหนึ่งในนี้ต้องขึ้นเทศมหาชาติ 

วัฒนธรรมไทขืนที่เคยหยั่งรากมายาวนานราว 800 ปี ค่อยสูญหายไป หลังการล่มสลายของราชสำนัก เชียงตุง และกลายเป็นส่วนหนึ่งของสหภาพเมียนมาร์ นครรัฐที่เคยรุ่งเรืองโดดเด่นเทียบเคียงเชียงรุ้งของชาวไทยลื้อสิบสองปันนา และเชียงใหม่แห่งล้านนาไทย มีชัยภูมิดีเยี่ยมห้อมล้อมด้วยขุนเขา  มีแหล่งน้ำหล่อเลี้ยงอุดมสมบูรณ์ผูกเป็นคำเรียกคล้องจองว่า เชียงตุงเมืองแห่ง 3 จอม 7 เชียง 9 หนอง 12 ประตู เหลือเพียงร่องรอยความเจริญรุ่งเรือง นอกไปจากไทขืนที่เป็นพลเมืองส่วนใหญ่ ยังประกอบไปด้วยคนไท หรือ ไตอีกหลายกลุ่ม 

โรงเรียนเชื้อชาติไตเริ่มจากกลุ่มไทใหญ่ เปิดสอนมาได้ประมาณครึ่งปี เป็นโรงเรียนขนาดเล็กมีเพียง 5 ห้องเรียน จำนวนนักเรียนกว่า 70 คน อยู่ได้ด้วยเงินบริจาคของประชาชน เป้าหมายเพื่อให้ลูกหลานชาวไตที่ด้อยโอกาสได้เรียนหนังสือ

นอกไปจากวิชาการพื้นฐานโรงเรียนเชื้อชาติไต ยังให้ความสำคัญกับการสอน 4 ภาษา คือ ขืน ไต เมียนมาร์ และอังกฤษ แต่ละวันครูจันต้องสอน 2 วิชา คือภาษาขืน และภาษาอังกฤษหมุนเวียนไปตามชั้นเรียนตั้งแต่เด็กเล็กจนถึงเด็กโตเป็นเวลา 5 ชั่วโมง
ร่องรอยความรุ่งเรืองของอดีตนครรัฐ ซึ่งเคยมีกษัตรย์สืบทอดบัลลังก์มายาวนานกว่า 800 ปี เหลือเพียงสุสานสุดท้ายของเจ้าฟ้าเชียงตุง และอยู่ในความทรงจำของบางคน แต่สำหรับชาวไทขืนนับจากวันวานจนถึงวันนี้ ไม่มีอะไรสำคัญมากไปกว่าการได้อยู่เหนือร่มไพบูรณ์ของพุทธศาสนา เพราะเป็นหลักยึดเดียวที่พึงพาได้เสมอมา

นั่นก็คือเรื่องราวของคนอีกกลุ่มหนึ่ง ชาวไทยขืนที่เชียงตุง ที่กล่าวกันว่าเป็นภาพสะท้อนล้านนาในอดีต ทุกวันนี้ผู้คนที่นั่นยังให้ความสำคัญกับการเข้าวัดฟังธรรม และมีศรัทธากับพุทธศาสนาอย่างเข้มแข็งโดยเน้นการปฏิบัติ

:: บริษัท ไอเชียงราย จำกัด :: เลข ที่ 185/8 หมู่ 4 ต. ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย 57100 สายด่วนจองทัวร์ (หนุ่ย) 081-8854644 (ใบอนุญาตนำเที่ยวในและต่างประเทศเลขที่ 21-00512) แฟกซ์: 053-152141 อีเมล์booking@ichiangrai.com เวบไซต์: http://www.ichiangrai.co.th

คลิ๊กดูแผนที่บจ.ไอเชียงราย เช่ารถตู้เชียงราย

แผนที่ไปเชียงตุงจากตัวเมืองเชียงราย

คลิ๊กดูแผนที่ศิลปะการแสดงเชียงตุง

วันนี้ข้ามฝั่งแม่สายไปยังเมือง เชียงตุง ประเทศพม่า ผู้คนที่นั่นแทบจะไม่แตกต่างกับคนล้านนาในบ้านเรา ในอดีตยังมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกันอีกด้วย ที่นั่นยังมีความเปลี่ยนแปลงมากมายหลายครั้ง  แต่ยังรักษาเอกลักษณ์บางอย่างอยู่ได้เพราะศรัทธาในพระพุทธศาสนา
 
ทุกวันพระชาว เชียงตุง ถือเป็นกิจสำคัญที่ต้องเข้าวัดทำบุญและฟังธรรม ยิ่งในช่วงเข้าพรรษาการได้มาถือศีลสวดมนต์ภาวนา และนอนวัด ถือเป็นการบำเพ็ญบุญยิ่งใหญ่เผื่อแผ่ไปถึงสมาชิกในครอบครัว 

เชื่อกันว่าช่วงเข้าพรรษาเป็นการสะสมบุญด้วยการเจริญภาวนา และได้ใกล้ชิดพระพุทธศาสนามากที่สุด เกือบค่อนชีวิตที่ยายสุขมานอนวัดผาช้างเผือกทุกวันพระในช่วงเวลานี้ นอกจากเตรียมกายและใจเสือกับหมอนมรดกจากแม่ที่ล่วงลับ ยังเป็นของสำคัญที่นำติดตัวมาด้วยทุกครั้ง

ภายใต้ร่มธงธรรมนอกจากเป็นที่พึ่งทางใจของชาวเชียงตุง วันนี้วัดยังมีบทบาทสำคัญในการต่อลมหายใจให้ศิลปะการแสดงที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นเอกลักษณ์ของเมืองเชียงตุง 20 กว่าปีที่วัดอินทร์หนึ่งในวัดเก่าแก่ของเมือง เชียงตุง ฟื้นศิลปะการแสดงที่ส่วนหนึ่งเคยอยู่ในราชสำนัก 

ฟ้อนหางนกยูงหรือฟ้อนแพนที่เคยแสดงในโอกาสสำคัญเกือบสูญหายไปหลังราชสำนักไทยขืนล่มสลาย  นี่คือความพยายามของวัดกับชุมชนในการสืบทอดศิลปะการแสดง ในชื่อการแสดงคณะวัดอินทร์ วันนี้จำเป็นต้องปรับปรุงรูปแบบให้สอดคล้องตามยุคสมัย 

นอกจากทำให้คนในชุมชนส่วนหนึ่งตื่นตัวร่วมฟื้นฟูและสืบทอดศิลปะการแสดงพื้นเมือง ยังเป็นตัวแทนถ่ายทอดวัฒนธรรมเชียงตุง ที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับอาณาจักรล้านนา ไม่เพียงรู้ซึ้งถึงรากที่เคยมีมาแต่ความพยายามฟื้นฟูมรดกวัฒนธรรมยังต้องอาศัยพลังอีกมาก หากได้แรงศรัทธาในพระพุทธศาสนาจะเป็นกำลังสำคัญสานต่อภูมิปัญญาที่มีความหมายยิ่งต่อเชียงตุง

  :: บริษัท ไอเชียงราย จำกัด :: เลข ที่ 185/8 หมู่ 4 ต. ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย 57100 สายด่วนจองทัวร์ (หนุ่ย) 081-8854644 (ใบอนุญาตนำเที่ยวในและต่างประเทศเลขที่ 21-00512) แฟกซ์: 053-152141 อีเมล์: booking@ichiangrai.com เวบไซต์: http://www.ichiangrai.co.th


คลิ๊กดูแผนที่บจ.ไอเชียงราย เช่ารถตู้เชียงราย

Saturday, October 11, 2014

เทศบาลนครเชียงราย เตรียมจัดกิจกรรมฤดูกาลท่องเที่ยวเชียงราย เพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยว


เทศบาลนครเชียงราย เตรียมจัดกิจกรรมฤดูกาลท่องเที่ยวเชียงราย เพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยว

เทศบาลนครเชียงราย เตรียมจัดกิจกรรมฤดูกาลท่องเที่ยวเชียงราย เพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยว ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2557 จนถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2558 ท่านสามารถเดินทางโดยใช้บริการ เช่ารถตู้เชียงราย หรือ เช่ารถตู้เชียงรายพร้อมคนขับ เพื่อความสะดวกสบายในการท่องเที่ยว สายด่วนจองทัวร์ (หนุ่ย) 081-8854644

นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย กล่าวว่า เทศบาลนครเชียงราย ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน เตรียมจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว เริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2557 จนถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2558 เพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ โดยจัดให้มีกิจกรรมการจัด

1. งานประเพณีลอยกระทง ในบรรยากาศ ย้อนรอยวิถี ยี่เป็งเจียงฮาย กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 6-7 พฤศจิกายน 2557 ที่อาคารเทิดพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี หรือศูนย์การเรียนรู้เทศบาลนครเชียงราย บริเวณเชิงสะพานขัวพญามังราย อำเภอเมืองเชียงราย ภายในงานจัดให้มีกิจกรรมรำวงย้อนยุค จัดประกวดหนูน้อย เทพีนพมาศ การประกวดขบวนแห่ และกระทงประดิษฐ์ที่สวยงาม จากนั้นจัด

2. งานวัฒนธรรมสัมพันธ์ลุ่มน้ำโขง ครั้งที่ 19 กำหนดจัดงานระหว่างวันที่ 19-21 ธันวาคม 2557 ที่บริเวณลานกิจกรรมสวนตุงและโคมนครเชียงราย อำเภอเมืองเชียงราย เป็นงานสานสัมพันธ์ระหว่างมิตรประเทศทั้งจาก จีน ลาว เมียนมา และประเทศไทย จากนั้นจัด

3. งานเทศกาลเชียงรายดอกไม้งาม ครั้งที่ 11 ประจำปี 2557 กำหนดจัดงานขึ้นระหว่างวันที่ 26 ธันวาคม 2557 จนถึงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2558 ที่บริเวณสวนตุงและโคมนครเชียงราย อำเภอเมืองเชียงราย นอกจากนี้จัด

4. งานส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2558 ในค่ำคืนวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ที่บริเวณหอนาฬิกาเฉลิมพระเกียรติ บนถนนบรรพปราการ เป็นการจัดงานส่งท้ายปีเก่าเพื่อนับถอยหลัง เข้าสู่ปีศักราชใหม่ พร้อมการแสดงคอนเสิร์ตจากศิลปินนักร้อง

สำหรับต้นปี 2558 โดยเทศบาลนครเชียงราย ร่วมกับกองประกวดนางสาวถิ่นไทยงาม จังหวัดเชียงราย จัด

5. งานประกวดนางสาวถิ่นไทยงาม และการประกวดมิสทีนถิ่นไทยงาม กำหนดจัดงานระหว่างวันที่ 28- 31 มกราคม 2558 ที่บริเวณลานกาสะลอง ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า เชียงราย อำเภอเมืองเชียงราย โดยกำหนดการรายงานตัวผู้เข้าประกวด และทำการเก็บตัวผู้เข้าประกวด เพื่อทำกิจกรรมประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวในวันที่ 28 มกราคม 2558 ส่วนการประกวดมิสทีนถิ่นไทยงามในวันที่ 29 มกราคม 2558 และจัดประกวดนางสาวถิ่นไทยงาม ในระหว่างวันที่ 30-31 มกราคม 2558

ดังนั้น เทศบาลนครเชียงราย ขอเชิญประชาชน และนักท่องเที่ยวได้มาท่องเที่ยวที่จังหวัดเชียงรายในฤดูกาลท่องเที่ยวที่จังหวัดเชียงราย

แหล่งข่าว : สวท.เชียงราย

เมื่อท่านเดินทางมาเชียงรายอย่าลืมใช้บริการ เช่ารถตู้เชียงราย และเช่ารถตู้เชียงรายพร้อมคนขับ ทีมงานไอเชียงราย คนท้องถิ่นเชียงราย สุภาพ ใจบริการเกินร้อย :: บริษัท ไอเชียงราย จำกัด :: เลข ที่ 185/8 หมู่ 4 ต. ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย 57100 สายด่วนจองทัวร์ (หนุ่ย) 081-8854644 (ใบอนุญาตนำเที่ยวในและต่างประเทศเลขที่ 21-00512) แฟกซ์: 053-152141 อีเมล์: booking@ichiangrai.com เวบไซต์: http://www.ichiangrai.co.th

คลิ๊กดูแผนที่บจ.ไอเชียงราย เช่ารถตู้เชียงรายหนาวนี้เที่ยวเชียงราย


เหนือสุดในสยาม ชายแดนสามแผ่นดิน ถิ่นวัฒนธรรมล้านนา ล้ำค่าพระธาตุดอยตุง

ช่วงฤดูหนาวนี้เป็นเวลาที่เหมาะสมที่สุดในการเดินทางไปท่องเที่ยวจังหวัด เชียงราย บรรยากาศตามดอยต่างๆ จะหนาวเย็นสดชื่น โดยเฉพาะแหล่งท่องเที่ยวย่านดอยตุง ดอยแม่สลอง ภูชี้ฟ้า ผาตั้ง ยามเช้ามีโอกาสเห็นทะเลหมอกที่สวยงาม ท่านสามารถเดินทางโดยใช้บริการ เช่ารถตู้เชียงราย หรือ เช่ารถตู้เชียงรายพร้อมคนขับ เพื่อความสะดวกสบายในการท่องเที่ยว สายด่วนจองทัวร์ (หนุ่ย) 081-8854644

เชียงราย ดินแดนแห่งขุนเขา เป็นจังหวัดที่อยู่เหนือสุดของประเทศไทย เป็นเมืองเก่าแก่ที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานตั้งแต่สมัยเชียงแสนของพญามังราย ผู้ก่อตั้งเมืองเชียงรายบนพื้นที่ราบลุ่มแม่น้ำกก อุดมสมบูรณ์ไปด้วยป่าไม้บนดอยสูงที่สลับซับซ้อน เป็นแหล่งกำเนิดต้นน้ำและน้ำตกอันงดงามหลายแห่ง และมีเทือกเขาผีปันน้ำที่เป็นพรมแดนกั้นประเทศสหภาพพม่าจนถึงด้านทิศเหนือ อีกทั้งเป็นจุดแรกที่แม่น้ำโขงไหลผ่านประเทศไทย เป็นพรมแดนกั้นกลางระหว่างประเทศไทยกับประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเชียงรายมีประชากรหลายเชื้อชาติ ทั้งชาวไทยพื้นราบ ชาวไทยภูเขา และชาวจีนฮ่อที่อพยพเข้ามาอาศัยอยู่บนดอยสูง แต่ละชนชาติจะมีประเพณี วัฒนธรรม และวิถีชีวิตที่มีเอกลักษณ์ เป็นเสน่ห์อีกอย่างที่ทำให้เชียงรายได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ

ทิศเหนือ ติดต่อกับสหภาพพม่า ทิศใต้ ติดต่อกับจังหวัดพะเยา ทิศตะวันออก ติดต่อกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ทิศตะวันตก ติดต่อกับจังหวัดเชียงใหม่

ทิปส์ท่องเที่ยว

ช่วงฤดูหนาวเป็นเวลาที่เหมาะสมที่สุดในการเดินทางไปท่องเที่ยวจังหวัด เชียงราย บรรยากาศตามดอยต่างๆ จะหนาวเย็นสดชื่น โดยเฉพาะแหล่งท่องเที่ยวย่านดอยตุง ดอยแม่สลอง ภูชี้ฟ้า ผาตั้ง ยามเช้ามีโอกาสเห็นทะเลหมอกที่สวยงาม

ช่วงปีใหม่มีเทศกาลงานปีใหม่ชาวไทยภูเขาหลายเผ่า มีการละเล่น การแสดงในชุดประจำเผ่าสวยงาม เช่น เผ่าม้งจะจัดงานปีใหม่ช่วงสัปดาห์สุดท้ายของธันวาคมถึงต้นเดือนมกราคม เผ่าอาข่าจัดงานปีใหม่ลูกข่างช่วงปลายเดือนธันวาคม เป็นต้น ควรเช็ควันจัดงานก่อนเดินทางไปเที่ยว

ดอกซากุระที่ดอยแม่สลองมักออกดอกบานสะพรั่งในช่วงเดือนธันวาคม-กุมภาพันธ์ของทุกปี หากต้องการไปชม ควรตรวจสอบก่อนว่าดอกไม้บานหรือยัง

ช็อปปิ้งที่ตลาดแม่สาย หากจะข้ามไปตลาดท่าขี้เหล็ก ฝั่งพม่า ควรเตรียมหนังสือเดินทางไปด้วย จะได้รับความสะดวกรวดเร็วกว่าการทำบัตรผ่านแดนชั่วคราว

ล่องเรือลำน้ำกก ควรสวมเสื้อแขนยาว กางเกงขาสั้น รองเท้าแตะ เตรียมครีมกันแดด แว่นตา หมวก ขนม และน้ำดื่มไปด้วย และควรสวมเสื้อชูชีพตลอดการล่องเรือเพื่อความปลอดภัย


หากท่านเดินทางมาเชียงรายอย่าลืมใช้บริการ เช่ารถตู้เชียงราย และเช่ารถตู้เชียงรายพร้อมคนขับ ทีมงานไอเชียงราย คนท้องถิ่นเชียงราย สุภาพ ใจบริการเกินร้อย :: บริษัท ไอเชียงราย จำกัด :: เลข ที่ 185/8 หมู่ 4 ต. ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย 57100 สายด่วนจองทัวร์ (หนุ่ย) 081-8854644 (ใบอนุญาตนำเที่ยวในและต่างประเทศเลขที่ 21-00512) แฟกซ์: 053-152141 อีเมล์: booking@ichiangrai.com เวบไซต์: http://www.ichiangrai.co.th

คลิ๊กดูแผนที่บจ.ไอเชียงราย เช่ารถตู้เชียงราย
"เชียงรายดอกไม้งาม ครั้งที่ 11 "ไอเชียงรายชวนเที่ยวงาน"เชียงรายดอกไม้งาม ครั้งที่ 11" ระหว่างวันที่ 26 ธันวาคม - 14 มกราคม 2558 ท่านสามารถเดินทางโดยใช้บริการ เช่ารถตู้เชียงราย หรือ เช่ารถตู้เชียงรายพร้อมคนขับ เพื่อความสะดวกสบายในการท่องเที่ยว สายด่วนจองทัวร์ (หนุ่ย) 081-8854644

ในช่วงฤดูหนาวของทุกปีเป็นช่วงฤดูการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงราย เทศบาลนครเชียงรายจึงได้จัดงาน "เชียงรายดอกไม้งาม ครั้งที่ 11 " ระหว่างวันที่ 26 ธันวาคม 2557 - 14 กุมภาพันธ์ 2558 ณ สวนตุงและโคมนครเชียงราย (ใจกลางจังหวัดเชียงราย) ภายในงานท่านจะได้พบกับการจัดสวนไม้ดอกเมืองหนาวนานาพันธุ์ การจัดแสดงบายศรี 5 ชั้น การประกวดภาพวาด ภาพถ่ายภายในงาน และในทุกวันเสาร์จัดกิจกรรมในสวน (MUSIC IN THE PARK) ชมการแสดงของศิลปินนักร้องที่มีชื่อเสียงมาขับกล่อม บรรเลงเพลงอันไพเราะ ท่ามกลางบรรยากาศสวนดอกไม้ที่สวยงาม การประกวดวงดนตรีเยาวชน การประกวดร้องเพลงชุมชน อีกทั้งมีการปรับปรุงภูมิทัศน์ตกแต่งเมืองด้วยดอกไม้นานาพันธุ์ ทำให้บรรยากาศภายในเมืองเต็มไปด้วย "ดอกไม้ สายลม เสียงเพลง" เพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางมายังจังหวัดเชียงราย

หากท่านเดินทางมาเชียงรายอย่าลืมใช้บริการ เช่ารถตู้เชียงราย และเช่ารถตู้เชียงรายพร้อมคนขับ ทีมงานไอเชียงราย คนท้องถิ่นเชียงราย สุภาพ ใจบริการเกินร้อย :: บริษัท ไอเชียงราย จำกัด :: เลข ที่ 185/8 หมู่ 4 ต. ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย 57100 สายด่วนจองทัวร์ (หนุ่ย) 081-8854644 (ใบอนุญาตนำเที่ยวในและต่างประเทศเลขที่ 21-00512) แฟกซ์: 053-152141 อีเมล์: booking@ichiangrai.com เวบไซต์: http://www.ichiangrai.co.th

คลิ๊กดูแผนที่บจ.ไอเชียงราย เช่ารถตู้เชียงราย

chiangrai ASEAN flowers festival 2014


ไอเชียงรายชวนเที่ยวงานมหกรรมดอกไม้งาม 2014 ระหว่างวันที่ 25 ธันวาคม - 11 มกราคม 2558 ท่านสามารถเดินทางโดยใช้บริการ เช่ารถตู้เชียงราย หรือ เช่ารถตู้เชียงรายพร้อมคนขับ เพื่อความสะดวกสบายในการท่องเที่ยว สายด่วนจองทัวร์ (หนุ่ย) 081-8854644

มหกรรมไม้ดอกอาเซียนเชียงราย 2014 จัดขึ้นเพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงราย การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณีล้านนาและการเป็นแหล่งผลิตไม้ดอกไม้ประดับที่มีคุณภาพ ตลอดจนเปิดโอกาสให้กลุ่มเกษตรกร กลุ่มแม่บ้าน กลุ่มอาชีพต่าง ๆ นำผลผลิตและผลิตภัณฑ์ OTOP มาจำหน่ายสร้างรายได้และแลกเปลี่ยนสินค้าในกลุ่มประเทศอาเซียน พร้อมทั้งเป็นจุดเชื่อมโยงในการรองรับเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

พบกับ

• ขบวนแห่เรือบุปผาชาติ
• การประกวดนางสาวถิ่นไทยงาม
• อุทยานไม้ดอกเมืองหนาว และกล้วยไม้นานาพันธุ์
• การประกวดกล้วยไม้ และไม้ดอกไม้ประดับ
• การจัดสวนหย่อม,ตลาดนัดสินค้าเกษตร
• นิทรรศการทางวิชาการด้านการเกษตร

สถานที่: ณ สวนไม้งามริมน้ำกก (บริเวณศูนย์ราชการ บ้านฝั่งหมิ่น) จ.เชียงราย
วันที่ : 25 ธันวาคม 2557 - 11 มกราคม 2558

หากท่านเดินทางมาเชียงรายอย่าลืมใช้บริการ เช่ารถตู้เชียงราย และเช่ารถตู้เชียงรายพร้อมคนขับ ทีมงานไอเชียงราย คนท้องถิ่นเชียงราย สุภาพ ใจบริการเกินร้อย :: บริษัท ไอเชียงราย จำกัด :: เลข ที่ 185/8 หมู่ 4 ต. ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย 57100 สายด่วนจองทัวร์ (หนุ่ย) 081-8854644 (ใบอนุญาตนำเที่ยวในและต่างประเทศเลขที่ 21-00512) แฟกซ์: 053-152141 อีเมล์: booking@ichiangrai.com เวบไซต์: http://www.ichiangrai.co.th

คลิ๊กดูแผนที่บจ.ไอเชียงราย เช่ารถตู้เชียงราย


Friday, October 10, 2014

“เชียงของ” ประตูทองลุ่มน้ำโขง


วันนี้ไอเชียงราย เช่ารถตู้เชียงราย และเช่ารถตู้เชียงรายพร้อมคนขับ ขอนำเสนอความคืบหน้าการพัฒนาเขตเศรษฐกิจชายแดน ทำให้เมืองเชียงของวันนี้กลายเป็นประตูทองของลุ่มน้ำโขงที่เต็มเปี่ยมไปด้วยโอกาสทางธุรกิจและการลงทุน

เชียงของประตูทองลุ่มน้ำโขง
หลังจากการเปิดสะพานข้ามแม่น้ำโขง หรือ สะพานมิตรภาพแห่งที่ 4  ระหว่าง เชียงของห้วยทราย (อ.เชียงของ-จ.เชียงราย-เมืองห้วยทราย แขวงบ่อแก้ว สปป.ลาว) อย่างเป็นทางการเมื่อ เวลา 10.00 น.วันที่ 11 ธันวาคม 2556(2013) หรือ ถือฤกษ์งามยามดี เป็นตัวเลข 10-11-12-13 แล้ว  โดยความร่วมมือ 3ประเทศ ไทย-ลาว จีน ทำให้การค้าการขายชายแดนด้านนี้เป็นไปอย่างคึกคักมาตลอด  ในอนาคตย่านนี้จะกลายเป็นประตูเงินประตูทองเศรษฐกิจของลุ่มน้ำโขง หรือ จีเอ็มเอสอย่างหลีกเลี่ยงมิได้เพราะมีการลงทุนด้านต่างๆเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ

งานบริการต่างๆของด่านศุลกากรเชียงของที่ท่าเรือบั๊ก (ด่านเดิมปัจจุบันก็ยังเปิดทำการ) บางส่วนก็ย้ายสำนักงานไปอยู่ที่แห่งใหม่ที่โอ่อ่าสง่างาม ตั้งตระหง่านโดเด่นกลางท้องทุ่งริมแม่น้ำโขง บ้านดอนมหาวัน กลายเป็นแหล่งศึกษาดูงานของภาครัฐและเอกชนไปโดยอัตโนมัติ  ส่วนอีกฟากฝั่งที่เป็นแขวงบ่อแก้วสปป.ลาว ก็เช่นกัน ก็จะเป็นหน้าเป็นตาของเมืองเป็นแหล่งท่องเที่ยวของลาวอย่างน่ายินดี

ผู้ที่แฮปปี้ที่สุดได้ประโยชน์สูงสุดก็คือจีนนั่นเอง  เพราะมีเส้นทางการขนสินค้าต่างๆ ออกทางทะเลโดยผ่านประเทศไทย ที่ใกล้ที่สุดของจีนทางตะวันตกของประเทศในปัจจุบัน   โดยมีถนนชั้นดี คือ R3a ที่ เชื่อมโยงจากเมืองคุนหมิง ผ่านลาว เข้าไทย ที่เชียงของ เพียง 908 ก.ม.(คุนหมิง-โมหาน 680 ก.ม. บ่อเต็น- ห้วยทราย 228 ก.ม.) (เชียงของ-กรุงเทพฯ 875 ก.ม.) สามารถขนส่งสินค้าจากจีน ถึงตลาดไท กรุงเทพฯราว 30 ชั่วโมง ระยะทางกว่า 1,783 ก.ม. เท่านั้น หรือ จะขับรถไปเที่ยวเป็นหมู่คณะที่เมืองจีนก็ยังได้

ปัจจุบันมีหลายโครงการที่เข้ามาเสริมให้เชียงของมีความอนาคตที่น่าอิจฉา ต่างเป็นที่จับตาของนักลงทุนมือหนักๆจากจีน และไทยก็พอมีบ้าง  ส่วนราคาที่ดินที่อยู่รอบๆ บริเวณด่านก็พุ่งลิ่ว ระดับ 5-10 ล้าน ต่อไร่ไปแล้วชนิดฉุดไม่อยู่ การขยายตัวทางเศรษฐกิจเป็นไปอย่างต่อเนื่อง การสร้างเมืองใหม่เชียงของ ที่อยู่ใกล้บริเวณด่านเริ่มมีร้านค้า มีผู้คนไปเป็นประชากรเมืองใหม่จากต่างถิ่นเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ

ระบบสาธารณูปโภค ด้านฝั่งไทยก็มีโครงการพัฒนาไม่ขาดสาย  โดยเฉพาะโครงการรถไฟสายเด่นชัย- เชียงของที่มีการวางโครงการมานานกว่า 54 ปี ก็มาเป็นรูปเป็นร่างที่เด่นขึ้นเมื่อสมัยรัฐบาลเพื่อไทย ที่มีนายก ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร เป็นผู้นำแต่ก็ถูกรัฐประหารเสียก่อนโดยคณะคสช. แต่ก็ยังโชคดีว่า คสช.ให้ฟื้นโครงการมาสานต่อ โดยให้เชียงของเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษด้วย ทั้งนี้ให้เริ่มโครงการในปี 2559 เป็นต้นไปอดใจไว้อีกไม่นานหากไม่มีอะไรเปลี่ยนคนเชียงรายจะได้คุยได้ว่า บ้านฉันก็มีทั้งรถไฟทั้งเรือบิน

ด้านการค้าชายแดน คุณศรชัย  สร้อยหงส์พราย นายด่านศุลกากรเชียงของ ได้เปิดเผยข้อมูลน่าสนใจมาก และก่อนหน้านี้ คุณทินวัฒน์ ศิลารักษ์  นักวิชาการชำนาญการ ที่นั่นให้การบรรยายภารกิจด่านพรมแดนเชียงของและการค้าขายสินค้าพรมแดนเป็นอย่างดีมากๆ พร้อมนำชมสะพานแห่งใหม่ด้วย  ได้ให้ข้อมูลว่า การค้าชายแดนด้านนี้หลังเปิดสะพานสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องมีการนำเข้าส่งออกประมาณ 9,800 ล้านบาท แบ่งเป็นส่งออก 8,000 ล้าน  ได้แก่ น้ำมันดีเซล ยางพารา  ถั่วอัลมอนด์ แมคคาเดเมีย วอลนัทแห้ง ผลไม้ตามฤดูกาล เนื้อสัตว์แปรรูป วัสดุก่อสร้าง น้ำมันเบนซิน เครื่องอุปโภคบริโภคชนิดต่างๆ การนำเข้าประมาณ 1,800ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นพืชผัก ผลไม้ ดอกไม้สด แก๊สอาร์กอน ลิกไนส์  เครื่องจักรกลต่างๆ ซึ่งมีอัตราเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเนื่องเพราะระบบสาธารณูปโภคและระบบโลจิสติกส์ในย่านนี้กำลังมีอนาคตที่แจ่มใส

สำหรับโครงการลงทุนจากต่างประเทศใกล้สะพานนั้น มีรายงานว่า บริษัทเจี๋ยฟง โลจิสติกส์ ประเทศจีน ได้วางโครงการขนาดใหญ่บนเนื้อที่กว่า 70 ไร่ ห่างจากด่านราว 1.2 ก.ม. ทุ่มทุนกว่า 1,000 ล้าน ร่วมกับเอกชนไทย สร้างคลังสินค้า ห้องเย็น  ระบบการขนส่ง โลจิสติกส์ที่ทันสมัย  ขณะนี้ลงมือก่อสร้างแล้ว อีกทั้งกลุ่มโรงพยาบาลเกษมราษฏร์ศรีบุรินทร์  ก็เริ่มเข้าไปก่อสร้างโรงพยาบาลในเขตเทศบาลแล้ว  ในขณะเดียวกัน บ.ซี.พี.แลนด์  ในเครือเจริญโภคภัณฑ์ ก็มาสร้างโรงแรมฟอร์จูนแกรนด์เชียงของ กว่า 100ห้อง เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวและความเจริญในย่านนี้แล้ว

ส่วนอีกฟากฝั่งลาวก็ไม่แพ้ฝั่งเชียงของ มีการลงทุนจากจีน เช่นกัน บริษัท Gold Peacock Traffic Transportation Groupเตรียมก่อสร้างเขตโลจิสติกส์และรีสอร์ท บนพื้นที่ 50 ไร่ ในแขวงบ่อแก้ว ปัจจุบันลงทุนไปแล้ว 1.2 ล้านดอลลาร์ยูเอส นี่ยังไม่นับเรื่องอื่นๆที่จีนเข้ามาเช่าที่ในแขวงหลวงน้ำทาและบ่อแก้วที่จีนเข้ามาเช่าทำเรื่องการเกษตรต่างๆ ทำสวนยางพารา สวนกล้วยหอม แล้วส่งกลับไปขายในประเทศที่เหลือก็ส่งออกส่งออก และบ่อนคาสิโนเป็นเวลา 90-99 ปี  ตามที่เป็นข่าวมาแล้ว

มาถึงวันนี้คนเชียงราย  คนเชียงของเอง ได้มีแผนการรองรับในการเจริญเติบโตของเชียงของในอนาคตในด้านใดบ้างแล้ว การพัฒนาทุกอย่างที่จะประสบผลสำเร็จนั้นผู้นำต้องมีสายตาที่ยาวไกลมองทะลุทุกมิติ เชิญมันสมองของสังคม ทั้งภาครัฐและเอกชน องค์กรต่างๆ สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยต่างๆที่มีอยู่มาร่วมกันวางแผนรองรับ มีแผนระยะสั้น ระยะกลาง ระยะยาว เป็นโรดแม็ป หากเป็นตามแผน การที่เชียงของจะเป็น เมืองประตูทองลุ่มน้ำโขงก็ไม่ได้เป็นเพียงความฝันอีกต่อไป เพราะถนนทุกสาย นายทุนทั้งไทยและเทศจับตา พร้อมให้ความสนใจเชียงของเป็นพิเศษแล้ววันนี้...โชคที่กำลังจะมาพรัอมกับ ประชาคมอาเซียนอีกต่างหาก...!!!

หากท่านเดินทางมาเชียงของอย่าลืมใช้บริการ เช่ารถตู้เชียงราย และเช่ารถตู้เชียงรายพร้อมคนขับ ทีมงานไอเชียงราย คนท้องถิ่นเชียงราย สุภาพ ใจบริการเกินร้อย :: บริษัท ไอเชียงราย จำกัด :: เลข ที่ 185/8 หมู่ 4 ต. ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย 57100 สายด่วนจองทัวร์ (หนุ่ย) 081-8854644 (ใบอนุญาตนำเที่ยวในและต่างประเทศเลขที่ 21-00512) แฟกซ์: 053-152141 อีเมล์: booking@ichiangrai.com เวบไซต์: http://www.ichiangrai.co.th

คลิ๊กดูแผนที่บจ.ไอเชียงราย เช่ารถตู้เชียงราย

เชียงราย “เขตเศรษฐกิจพิเศษ”เชียงราย เขตเศรษฐกิจพิเศษอย่างไร

การพัฒนาไม่ว่าด้านใด นับเป็นหัวใจอันสำคัญที่นำมาซึ่งความเจริญของบ้านเมืองและประเทศชาติ ไม่ว่าจะเป็นการเมืองที่มาจากลักษณะใด ต่างก็มีความมุ่งหวังที่จะให้บ้านเมืองที่ตนเองปกครองนั้นเจริญรุ่งเรืองไปตามแนวคิดและความเชื่อของกลุ่มตนเอง

ประเทศไทยมีอาณาเขตติดต่อกับต่างประเทศในลักษณะ ภูมิรัฐศาสตร์ที่ได้เปรียบกว่าประเทศใดๆ ในประชาคมอาเซียนด้วยกัน อาจกล่าวได้ว่าเราสามารถจะเป็นศูนย์กลางในการติดต่อกับทุกประเทศได้อย่างสะดวกสบายกว่าชาติใดๆ นี่จึงเป็นข้อดีอีกอย่างของประเทศไทยเรา

เชียงราย เป็นจังหวัดที่มีชายแดนติดกับประเทศเพื่อนบ้านถึง 2 ประเทศ คือ พม่า  ลาว และยังใกล้จีน อีกต่างหาก  ดังนั้นการพัฒนาเศรษฐกิจชายแดน จึงมีความสำคัญยิ่ง ก่อนหน้านี้ในรัฐบาลยุคก่อนยังได้ประกาศให้ เชียงราย  มีเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน ถึง 3 เขตอำเภอ ได้แก่ อำเภอแม่สาย อำเภอเชียงแสน และอำเภอเชียงของ ซึ่งวางแผนการพัฒนาไว้อย่างสวยหรูและมีแผนชัดเจน แต่ก็ถูกยึดอำนาจเสียก่อน

อย่างไรก็ตามแม้จะถูกยึดอำนาจจากคณะคสช. แต่ คณะคสช. เองก็ยังให้ความสำคัญอยู่ไม่น้อย และยังประกาศเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนเพิ่มมาอีก 5 พื้นที่จากจำนวน 12 พื้นที่ ได้แก่

1.ด่านศุลกากรแม่สอด จังหวัดตาก ติดประเทศพม่า 2.ด่านศุลกากร อรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว ติดประเทศกัมพูชา 3.ด่านศุลกากรบ้านหาดเล็ก อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด ติดประเทศกัมพูชา 4.ด่านศุลกากรมุกดาหาร ติด สปป.ลาว และ 5.ด่านศุลกากรสะเดา และด่านปาดังเบซาร์ จังหวัดสงขลา ติดประเทศมาเลเซีย

ทั้ง 5 จุดนี้ถือเป็นประตูการค้าหลักที่มีมูลค่าการค้าชายแดนและผ่านแดนสูงสุดของไทยและเป็นเมืองหน้าด่านรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ซึ่งหมายถึง ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ เออีซี อย่างที่คนทั่วไปเข้าใจด้วย

เมื่อวันที่ 21สิงหาคม ที่ผ่านมา ที่โรงแรมเวียงอินทร์ จ.เชียงราย มีการจัดสัมมนาระดับนานาชาติเกี่ยวกับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ และโลจิสติกส์ ในเขต กลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง หรือ จีเอ็มเอส  โดยมีตัวแทนจาก  6ประเทศ และตัวแทนจากเขตภาคเหนือกว่า 10 จังหวัดร่วมสัมมนาด้วย  ในส่วนของจังหวัด เชียงราย นั้นให้เริ่มพัฒนาตั้งแต่ปี 2559 เป็นต้นไป  ในช่วงแรกนี้ให้เร่งพัฒนา 5เขต ที่คณะคสช.ประกาศไปก่อน  

ประเด็นสำคัญของการพัฒนาที่กล่าวถึงในวันนั้นสำหรับเชียงราย 4 เรื่องหลักๆ คือ 1. เป็นพื้นที่ให้ใช้สิทธิประโยชน์ในการลงทุน 2.ให้มีการบริการแบบเบ็ดเสร็จที่เดียวพร้อมสนับสนุนแรงงานต่างด้าวด้วย 3.มีการพัฒนาโครงสร้างขั้นพื้นบาน และ 4.การพัฒนาระบบศุลกากรให้เป็นสากลมากขึ้น ทั้งนี้เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

อย่างไรก็ตามงานนี้มีข้อมูลที่น่าสนใจจาก สำนักงานพาณิชย์ จังหวัดเชียงราย ที่น่าสนใจไม่น้อยในฐานะที่เป็นหน่วยงานที่มีบทบาทอย่างสูงในการพัฒนาในการวาง ตำแหน่งทางยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาเมืองหลัก 4 เมือง รวมทั้ง อำเภอเมืองเชียงราย ด้วย ดังนี้

อำเภอแม่สาย เป็น เมืองหลัก การค้าชายแดน GMS (GMS Trading City)รอง ลงไปคือ การท่องเทียว

อำเภอเชียงแสนเป็นเมือง หลักเชียงแสนมรดกชาติ” (GMS Port  City)เมืองท่องเทียวทางประวัติศาสตร์ รองลงไป เป็นเมือง โลจิสติกส์ และท่องเทียวเส้นทางแม่น้ำโขง)

อำเภอเชียงของ เป็นเมืองหลัก เชียงของ Logistic Hub / ( Logistic City)”หรือ เมืองโลจิสติกส์และบริการการขนส่ง รองลงไปเป็น คือ เป็น เมืองแวะพักท่องเที่ยว และหรือ เมือง ผ่านสำหรับนักท่องเทียว

ส่วนจังหวัดเชียงราย ฐานะเป็นเมืองหลัก คือ เชียงราย  เมืองน่าอยู่ ประตูสู่ GMS”และยังเป็นเมืองหลัก เมืองศูนย์กลางการพาณิชย์ การศึกษา แหล่งทีอยู่อาศัย และธุรกิจบริการ

ครับ...ในสมัยรัฐบาลที่แล้ว พยายามเหลือเกินที่จะผลักดันให้เชียงราย เป็น เมืองหลวง จีเอ็มเอสในเชิงสัญลักษณ์ ซึ่งหมายถึงเป็นเมือง ศูนย์กลางการคมนาคม การขนส่ง การค้า การลงทุน ฯลฯ คน เชียงราย ก็เพียงหวังอีกเช่นกันว่า รัฐบาลชุดปัจจุบัน จะผลักดันพร้อมวางยุทธศาสตร์ให้เป็นเมืองหลวงจีเอ็มเอสในอนาคต แม้จะมีเวลาไม่มากก็ตาม ต้องฝากฝีไม้ลายมือให้คนเชียงรายได้ชื่นใจด้วย…!!!

บริการ เช่ารถตู้เชียงราย บริการรถตู้ทัวร์เชียงรายพร้อมคนขับ ทีมงานไอเชียงราย คนท้องถิ่นที่รู้จักเชียงรายมาตลอดกว่า 30 ปี สุภาพ ใจบริการเกินร้อย :: บริษัท ไอเชียงราย จำกัด ::เลข ที่ 185/8 หมู่ 4 ต. ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย 57100 สายด่วนจองทัวร์ (หนุ่ย) 081-8854644 (ใบอนุญาตนำเที่ยวในและต่างประเทศเลขที่ 21-00512) แฟกซ์: 053-152141 อีเมล์: booking@ichiangrai.com เวบไซต์: http://www.ichiangrai.co.th

คลิ๊กดูแผนที่บจ.ไอเชียงราย เช่ารถตู้เชียงราย