Friday, October 10, 2014

เชียงราย “เขตเศรษฐกิจพิเศษ”เชียงราย เขตเศรษฐกิจพิเศษอย่างไร

การพัฒนาไม่ว่าด้านใด นับเป็นหัวใจอันสำคัญที่นำมาซึ่งความเจริญของบ้านเมืองและประเทศชาติ ไม่ว่าจะเป็นการเมืองที่มาจากลักษณะใด ต่างก็มีความมุ่งหวังที่จะให้บ้านเมืองที่ตนเองปกครองนั้นเจริญรุ่งเรืองไปตามแนวคิดและความเชื่อของกลุ่มตนเอง

ประเทศไทยมีอาณาเขตติดต่อกับต่างประเทศในลักษณะ ภูมิรัฐศาสตร์ที่ได้เปรียบกว่าประเทศใดๆ ในประชาคมอาเซียนด้วยกัน อาจกล่าวได้ว่าเราสามารถจะเป็นศูนย์กลางในการติดต่อกับทุกประเทศได้อย่างสะดวกสบายกว่าชาติใดๆ นี่จึงเป็นข้อดีอีกอย่างของประเทศไทยเรา

เชียงราย เป็นจังหวัดที่มีชายแดนติดกับประเทศเพื่อนบ้านถึง 2 ประเทศ คือ พม่า  ลาว และยังใกล้จีน อีกต่างหาก  ดังนั้นการพัฒนาเศรษฐกิจชายแดน จึงมีความสำคัญยิ่ง ก่อนหน้านี้ในรัฐบาลยุคก่อนยังได้ประกาศให้ เชียงราย  มีเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน ถึง 3 เขตอำเภอ ได้แก่ อำเภอแม่สาย อำเภอเชียงแสน และอำเภอเชียงของ ซึ่งวางแผนการพัฒนาไว้อย่างสวยหรูและมีแผนชัดเจน แต่ก็ถูกยึดอำนาจเสียก่อน

อย่างไรก็ตามแม้จะถูกยึดอำนาจจากคณะคสช. แต่ คณะคสช. เองก็ยังให้ความสำคัญอยู่ไม่น้อย และยังประกาศเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนเพิ่มมาอีก 5 พื้นที่จากจำนวน 12 พื้นที่ ได้แก่

1.ด่านศุลกากรแม่สอด จังหวัดตาก ติดประเทศพม่า 2.ด่านศุลกากร อรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว ติดประเทศกัมพูชา 3.ด่านศุลกากรบ้านหาดเล็ก อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด ติดประเทศกัมพูชา 4.ด่านศุลกากรมุกดาหาร ติด สปป.ลาว และ 5.ด่านศุลกากรสะเดา และด่านปาดังเบซาร์ จังหวัดสงขลา ติดประเทศมาเลเซีย

ทั้ง 5 จุดนี้ถือเป็นประตูการค้าหลักที่มีมูลค่าการค้าชายแดนและผ่านแดนสูงสุดของไทยและเป็นเมืองหน้าด่านรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ซึ่งหมายถึง ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ เออีซี อย่างที่คนทั่วไปเข้าใจด้วย

เมื่อวันที่ 21สิงหาคม ที่ผ่านมา ที่โรงแรมเวียงอินทร์ จ.เชียงราย มีการจัดสัมมนาระดับนานาชาติเกี่ยวกับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ และโลจิสติกส์ ในเขต กลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง หรือ จีเอ็มเอส  โดยมีตัวแทนจาก  6ประเทศ และตัวแทนจากเขตภาคเหนือกว่า 10 จังหวัดร่วมสัมมนาด้วย  ในส่วนของจังหวัด เชียงราย นั้นให้เริ่มพัฒนาตั้งแต่ปี 2559 เป็นต้นไป  ในช่วงแรกนี้ให้เร่งพัฒนา 5เขต ที่คณะคสช.ประกาศไปก่อน  

ประเด็นสำคัญของการพัฒนาที่กล่าวถึงในวันนั้นสำหรับเชียงราย 4 เรื่องหลักๆ คือ 1. เป็นพื้นที่ให้ใช้สิทธิประโยชน์ในการลงทุน 2.ให้มีการบริการแบบเบ็ดเสร็จที่เดียวพร้อมสนับสนุนแรงงานต่างด้าวด้วย 3.มีการพัฒนาโครงสร้างขั้นพื้นบาน และ 4.การพัฒนาระบบศุลกากรให้เป็นสากลมากขึ้น ทั้งนี้เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

อย่างไรก็ตามงานนี้มีข้อมูลที่น่าสนใจจาก สำนักงานพาณิชย์ จังหวัดเชียงราย ที่น่าสนใจไม่น้อยในฐานะที่เป็นหน่วยงานที่มีบทบาทอย่างสูงในการพัฒนาในการวาง ตำแหน่งทางยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาเมืองหลัก 4 เมือง รวมทั้ง อำเภอเมืองเชียงราย ด้วย ดังนี้

อำเภอแม่สาย เป็น เมืองหลัก การค้าชายแดน GMS (GMS Trading City)รอง ลงไปคือ การท่องเทียว

อำเภอเชียงแสนเป็นเมือง หลักเชียงแสนมรดกชาติ” (GMS Port  City)เมืองท่องเทียวทางประวัติศาสตร์ รองลงไป เป็นเมือง โลจิสติกส์ และท่องเทียวเส้นทางแม่น้ำโขง)

อำเภอเชียงของ เป็นเมืองหลัก เชียงของ Logistic Hub / ( Logistic City)”หรือ เมืองโลจิสติกส์และบริการการขนส่ง รองลงไปเป็น คือ เป็น เมืองแวะพักท่องเที่ยว และหรือ เมือง ผ่านสำหรับนักท่องเทียว

ส่วนจังหวัดเชียงราย ฐานะเป็นเมืองหลัก คือ เชียงราย  เมืองน่าอยู่ ประตูสู่ GMS”และยังเป็นเมืองหลัก เมืองศูนย์กลางการพาณิชย์ การศึกษา แหล่งทีอยู่อาศัย และธุรกิจบริการ

ครับ...ในสมัยรัฐบาลที่แล้ว พยายามเหลือเกินที่จะผลักดันให้เชียงราย เป็น เมืองหลวง จีเอ็มเอสในเชิงสัญลักษณ์ ซึ่งหมายถึงเป็นเมือง ศูนย์กลางการคมนาคม การขนส่ง การค้า การลงทุน ฯลฯ คน เชียงราย ก็เพียงหวังอีกเช่นกันว่า รัฐบาลชุดปัจจุบัน จะผลักดันพร้อมวางยุทธศาสตร์ให้เป็นเมืองหลวงจีเอ็มเอสในอนาคต แม้จะมีเวลาไม่มากก็ตาม ต้องฝากฝีไม้ลายมือให้คนเชียงรายได้ชื่นใจด้วย…!!!

บริการ เช่ารถตู้เชียงราย บริการรถตู้ทัวร์เชียงรายพร้อมคนขับ ทีมงานไอเชียงราย คนท้องถิ่นที่รู้จักเชียงรายมาตลอดกว่า 30 ปี สุภาพ ใจบริการเกินร้อย :: บริษัท ไอเชียงราย จำกัด ::เลข ที่ 185/8 หมู่ 4 ต. ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย 57100 สายด่วนจองทัวร์ (หนุ่ย) 081-8854644 (ใบอนุญาตนำเที่ยวในและต่างประเทศเลขที่ 21-00512) แฟกซ์: 053-152141 อีเมล์: booking@ichiangrai.com เวบไซต์: http://www.ichiangrai.co.th

คลิ๊กดูแผนที่บจ.ไอเชียงราย เช่ารถตู้เชียงราย

No comments:

Post a Comment