Friday, February 27, 2015

"การสร้างอาณาจักรสิบสองพันนา" ตอนที่ 1"การสร้างอาณาจักรสิบสองพันนา" ตอนที่ 1

ก่อนที่พญาเจิงจะปกครองเมืองลื้อในปี พ.ศ. 1723 ดินแดนแถบนี้ได้เป็นที่อยู่อาศัยของชนชาติไตเผ่าต่างๆ อาศัยอยู่ปะปนกันจากเอกสารการบันทึกของจีนสมัยราชวงศ์ถัง (กลางพุทธศตวรรษที่ 12-15) ทําให้ทราบว่าในแถบหย่งชัง คายหนัน ตลอดจนเมืองแลม จิ่งตง เชียงกุ จนถึงสิบสองพันนา (http://www.ichiangrai.co.th) เป็นที่อยู่อาศัยของพวกหมานฟันดํา หมานฟันทอง หมานฟันเงิน หมานสักขา และ หมานสักหน้า พวกหมานเผ่าต่างๆ เหล่านี้อยู่ในเขตปกครองของอาณาจักรน่านเจ้าจีน สมัยราชวงศ์ถังเรียกชนชาติไตอาศัยอยู่ใน เมืองคายหนัน เขตปกครองอิ๋นเซง อีกชื่อหนึ่งว่า หมางหมานพวกนี้ เรียกตัว เองว่า ไตเมืองบางครั้งจีนเรียกว่า หมางหน่ายซึ่งก็คือ เมืองลื้อนั่นเอง แต่บางครั้งจะ พบว่าพวกไตลื้อเรียกเมืองของตัวเองว่าอาฬวีหรืออาลวีหรืออาราวีหรือเป็นคํา ที่ประกอบชื่อเมือง เช่น อาลวีสวนตาล อาลวีเชียงมู่ อาลวีเชียงรุ่ง เป็นต้น

ในหนังสือ บันทึกเรื่องสิบสองพันนา กล่าวว่า อาราวี (Aravi) เป็นชื่อเรียกตามภาษาสันสกฤต กล่าวคือ ชนชาติในแหลมอินโดจีนซึ่งได้รับวัฒนธรรมอินเดียมาก มักจะคิดตั้งอินเดียใหม่ขึ้นในดิน แดนนั้นๆเคยมีการนําเอาชื่อเมืองในอินเดียมาใช้เป็นชื่อเมืองของตนคําว่า อาราวี เป็นชื่อประเทศที่ 7 ในจํานวน 14 ประเทศที่อยู่ในกลุ่มดาว Mulan และ Apa ในตะวันออก ตามที่กล่าวไว้ในมหาสังฆาตสูตร เป็นการเลียนแบบ หรือนําเข้ามาใช้โดยตรง...

จิตร ภูมิศักดิ์ได้อธิบายว่า "ลุ่ย" นั้นคือลื้อลุ่ยซานคือไตลื้อขอให้สังเกตว่าลุ่ย ตามอักษรพม่า ซึ่งพม่าเรียกชาวไตทั้งหมดในยูนนานว่า ซานและเรียกชาวไตลื้อในสิบสองพันนา (http://www.ichiangrai.co.th) ว่า ลุ่ยซานเขียนเป็น ลฺวิ คํา ลฺวิ นี่เองที่ชาวไตลื้อสิบสองปันนาเอาไปดัดแปลงเรียกแคว้นเชียงรุ่งว่า อาลวี หรืออาฬวี...
ที่มา
1. คณะกรรมการสืบค้นประวัติศาสตร์ไทยเกี่ยวกับจีนในเอกสารจีน สำนักนายกรัฐมนตรีแปลและเรียบเรียง, บันทึกเรื่องสิบสองพันนา.
2. จิตร ภูมิศักดิ์, ความเป็นมาของคำสยาม ไทย ลาวและ ขอม.
3. โครงการพิพิธภัณฑ์วัฒนธรรม และชาติพันธุ์ล้านนา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทลื้อ อัตลักษณ์แห่งชาติพันธุ์ไท

เช่ารถตู้เชียงราย,ทัวร์สิบสองปันนา,ทัวร์เชียงตุง-เมืองลา,ทัวร์หลวงพระบาง
ทีม งานไอเชียงราย คนท้องถิ่นเชียงราย สุภาพ ใจบริการเกินร้อย :: บริษัท ไอเชียงราย จำกัด :: เลข ที่ 185/8 หมู่ 4 ต. ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย 57100 สายด่วนจองทัวร์ (หนุ่ย) 081-8854644 (ใบอนุญาตนำเที่ยวในและต่างประเทศเลขที่ 21-00512) แฟกซ์: 053-152141 อีเมล์: booking@ichiangrai.com เวบไซต์: http://www.ichiangrai.co.th

No comments:

Post a Comment