Monday, February 16, 2015

"การล่มสลายของรัฐจารีตสิบสองพันนา"

 "การล่มสลายของรัฐจารีตสิบสองพันนา"

กลางพุทธศตวรรษที่ 24 เป็นต้นมา มีการขยายตัวขึ้นมาแข่งขันทางการค้าของอังกฤษและฝรั่งเศส อังกฤษได้ทำลายศูนย์อำนาจเดิมคือพม่าและเชียงตุง ส่งผลให้จารีตสัมพันธ์ของสิบสองพันนากับ จีน และพม่าในฐานะรัฐสองฝ่ายฟ้าเริ่มสิ้นสุดลง

การปักปันเขตแดน ตามสนธิสัญญาระหว่างอังกฤษและจีนใน ค.ศ. 1804 ทำให้สิบสองพันนาต้องตกอยู่ภายใต้การปกครองของจีนและเป็นดินแดนส่วนหนึ่งของ จีนโดยแท้จริง และการปักปันเขตแดนกับฝรั่งเศส ใน ค.ศ. 1805 ฝรั่งเศสยึดสิบสองพันนาไป 1 พันนา คือพันนาอูเหนืออูใต้(ปัจจุบัน ขึ้นกับแขวงพงสาลี สปป.ลาว) จึงทำให้พันนาเหลือเพียง 11 พันนาเท่านั้น แต่จีนก็ อนุโลมให้มีการปกครองด้วยระบอบเจ้าแผ่นดิน 

คร้ันเมื่อจีนมีการปฏิวัติ ครั้งที่ 1 ในปี ค.ศ. 1911โดยซุน ยัด เซน จนเกิดการเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบบจักรพรรดิ เป็นระบอบสาธารณรัฐ จีนจึงเข้ามาเปลี่ยนแปลงการปกครองให้กับสิบสองพันนา ใน ค.ศ. 1927 จากระบบพันนาเป็นอำเภอและฐานะของเจ้าแผ่นดินเป็นเพียงข้าราชการชาวพื้นเมือง ของจีนคนหนึ่ง ที่ต้องอยู่ภายใต้การควบคุมของจีน (ณัชชา เลาหศิริ, 2541 : 130) ต่อมาจีนมีการปฏิวัติ คร้ังที่ 2 ในปี ค.ศ. 1949 โดยเหมาเจ๋อตุง จีนจึงเปลี่ยนระบอบการปกครองมาเป็นระบอบสังคมนิยมหรื คอมมิวนิสต์สิบสองพันนาจึงถูกปกครองโดยระบอบคอมมิวนิสต์ ระบอบกษัตริย์ถูกล้มเลิก เจ้าหม่อมคำลือ กษัตริย์องค์สุดท้ายแห่งสิบสองพันนา ถูกลดฐานะเป็นเพียงสามัญชน นับตั้งแต่นั้นมาเช่ารถตู้เชียงราย,ทัวร์สิบสองปันนา,ทัวร์เชียงตุง-เมืองลา,ทัวร์หลวงพระบาง
ทีม งานไอเชียงราย คนท้องถิ่นเชียงราย สุภาพ ใจบริการเกินร้อย :: บริษัท ไอเชียงราย จำกัด :: เลข ที่ 185/8 หมู่ 4 ต. ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย 57100 สายด่วนจองทัวร์ (หนุ่ย) 081-8854644 (ใบอนุญาตนำเที่ยวในและต่างประเทศเลขที่ 21-00512) แฟกซ์: 053-152141 อีเมล์: booking@ichiangrai.com เวบไซต์: http://www.ichiangrai.co.th

No comments:

Post a Comment