Monday, February 9, 2015

ปะหล่องเป็นภาษาที่อยู่ในสาขาปะหล่อง ตระกูลมอญ-เขมร ในตระกูลภาษาออสโตรเอชียติก กลุ่มชาติพันธุ์ที่พูดภาษาปะหล่องตั้งถิ่นฐานอยู่ในประเทศไทย พม่า และจีน ผลงานการศึกษาเกี่ยวกับปะหล่องในตอนต้นศตวรรษที่ 19 ส่วนใหญ่เป็นผลงานของคณะมิชชันารี และผู้แทนพระองค์รัฐบาลสหราชอาณาจักร

เชียงตุง เชียงราย เชียงใหม่ ถือเป็นบ้านพี่เมืองน้องที่มีความคล้ายคลึงกันด้านความหลากหลายของชาติพันธุ์ หนึ่งในกลุ่มชาติพันธ์นั้นคือปะหล่อง ดังงานวิจัยเรื่องภาษาปะหล่อง ได้ศึกษาเกี่ยวกับชาวปะหล่องที่อาศัยอยู่บริเวณตะวันตกเฉียงเหนือของรัฐฉาน และไม่มีผลงานเกี่ยวกับปะหล่องที่อยู่ทางใต้และทางตะวันออกของรัฐฉาน ซึ่งเป็นถิ่นที่อยู่ของชาวปะหล่องแต่เดิมก่อนที่จะอพยพเข้ามาอยู่ในประเทศไทย ส่วนผลงานของชาวปะหล่องหรือเต๋ออางในประเทศจีนโดยนักวิชาการจีนทั้งหมดเขียนเป็นภาษาจีน ซึ่งยากสำหรับผู้ที่ไม่มีความรู้ภาษาจีน ดังนั้น วัตถุประสงค์หลักของโครงการวิจัยนี้ คือ เพื่อสำรวจชาวปะหล่องและภาษาปะหล่องในเชียงตุง ประเทศพม่า และในเขตอิสระปกครองตนเองเต๋อหง ไต-จิงโพ่ ยูนนาน ประเทศจีน ผลการสำรวจพบว่า ในเชียงตุงมีหมู่บ้านชาวปะหล่องกระจัดกระจายอยู่บนภูเขาสูงทั่ว ๆ ไป แต่ด้วยข้อจำกัดหลายประการในการเข้าถึงพื้นที่ ดังนั้น คณะผู้วิจัยจึงได้เก็บข้อมูลชาวปะหล่องและคำศัพท์พื้นฐานจากชาวปะหล่องที่บ้านป้าว ซึ่งอยู่ห่างจากใจกลางเมืองเชียงตุงประมาณ 7 กิโลเมตร ชาวปะหล่องที่นี่เรียกตัวเองว่า “ดาระอาง” ในประเทศจีน

ผลการศึกษาครั้งนี้พบว่ากลุ่มชาติพันธุ์ปะหล่องเป็นที่รู้จักกันภายใต้ชื่อ “ชนชาติเต๋ออาง” ซึ่งประกอบด้วย 5 กลุ่มย่อย คือ “รูไม” ที่หมู่บ้านหนานซาง ในเมืองรุ่ยลี่ “เหลียง” หรือ “ตะอาง” ที่หมู่บ้านชูตงกวา “ปูเล” หรือ “กะอาง” ที่หมู่บ้านม่งตาน “เราคต” หรือ “ระอาง” ที่หมู่บ้านฉาเยชิ่ง และ “เราจิน” หรือ “นะอาง” ที่หมู่บ้านเซียงไช่ถัง ทั้ง 4 หมู่บ้านนี้ ตั้งอยู่ในชุมชนหมู่บ้านซานไท่ชาน แขวงลู่ซี ทั้งนี้ ด้วยข้อจำกัดทางด้าน เวลาในการสำรวจข้อมูล คณะผู้วิจัยได้เก็บข้อมูลคำศัพท์พื้นฐาน 285 คำ สาหรับภาษาถิ่น รูไม เราคต ปูเลและเหลียงในขณะที่ภาษาเราจินในเต๋อหง ประเทศจีน และภาษาดาระอาง บ้านป้าวในเชียงตุง ประเทศพม่าผู้วิจัยได้เก็บข้อมูลรายการคำศัพท์ 927 คำ เพื่อใช้ในการเปรียบเทียบกับคำศัพท์ภาษาปะหล่องที่พูดอยู่ในประเทศไทยที่หมู่บ้านนอแล อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ นอกจากนี้ การศึกษานี้ยังได้นำเสนอระบบเสียงภาษาเราจินและภาษาดาระอางบ้านป้าวโดยใช้หลักการทางสรศาสตร์ และโครงสร้างไวยากรณ์พื้นฐานของภาษาเราจินด้วย ในทางภาษาศาสตร์เราจินและดาระอางบ้านป้าวเป็นภาษาถิ่นเดียวกัน

คลิ๊กอ่านรายงานวิจัยฉบับเต็มได้ที่ http://elibrary.trf.or.th/fullP/BRG5380001//BRG5380001_abstract.pdf

เช่ารถตู้เชียงราย,ทัวร์สิบสองปันนา,ทัวร์เชียงตุง-เมืองลา,ทัวร์หลวงพระบาง
ทีมงานไอเชียงราย คนท้องถิ่นเชียงราย สุภาพ ใจบริการเกินร้อย :: บริษัท ไอเชียงราย จำกัด :: เลข ที่ 185/8 หมู่ 4 ต. ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย 57100 สายด่วนจองทัวร์ (หนุ่ย) 081-8854644 (ใบอนุญาตนำเที่ยวในและต่างประเทศเลขที่ 21-00512) แฟกซ์: 053-152141 อีเมล์: booking@ichiangrai.com เวบไซต์: http://www.ichiangrai.co.th

No comments:

Post a Comment