Monday, February 23, 2015

"เมืองลื้อหลวง ถิ่นกําเนิดชาวไทลื้อ"
จากตํานานและคําบอกเล่าที่สืบต่อกันมากล่าวว่า ชาวไทลื้อที่อาศัยอยู่ที่ดินแดนสิบสองปันนานี้ไม่ใช่ชนพื้นเมืองดั้งเดิมของ ที่นี่ หากแต่อพยพหนีโรคระบาดที่คร่าชีวิตผู้คนจํานวนมาจาก เมืองลื้อหลวงซึ่งยังไม่พบหลักฐานว่าเมืองลื้อหลวงนั้นอยู่ที่ใด โดยมีสตรีผู้นําชื่อว่าย่าคําแดงได้นําชาวไทลื้อจํานวนแสนคน อพยพลงมาทางใต้เรื่อยๆ โดยใช้เวลาอพยพร่วม 2 ปี ข้ามภูเขานับแสนลูกเดินผ่านทุ่งราบร่วมสามพันจนมาถึงลุ่มแม่นํ้าโขงจึงได้ ตั้งถิ่นฐานใหม่ เรียกว่เมืองลื้อใหม่ซึ่งก็คือดินแดนสิบสองปันนาในปัจจุบัน

คนไทลื้อเมืองฮายมีคําบอกเล่าว่ามาจากเมืองลื้อหลวงด้วย เมื่อปี พ.ศ. 1941 มีคนจีนที่ เมืองฮายสองคน ได้จดบันทึกคําบอกเล่าดังกล่าวเป็น ภาษาจีนไว้คนละฉบับ เนื้อหาใกล้เคียงกัน บันทึกฉบับแรก ชื่อว่าคําบอกเล่าเรื่องความเป็นมาของคนไทเมืองฮายเขียนโดยหลิ่วเสี้ยนถิง คนจีนที่เติบโตในเมืองฮาย บันทึกกล่าวว่า คนไทเมืองฮายเดิมอยู่ที่เมืองลื้อหลวงในมณฑลกุ้ยโจว แต่ไม่ทราบว่าอยู่ที่อําเภอใด ต่อมาเกิดโรคระบาดจึงพากันอพยพย้ายที่อยู่ เดินไปด้านทิศตะวันตก ตามแนวทิวเขาเหมียวหลิ่ง

(เหมียวหลิ่งเป็นทิวเขาแม้ว อยู่ภาคใต้ของมณฑลกุ้ยโจวใกล้กับด้านตะวนั ออกของมณฑลยูนนาน) แล้วก็เดินต่อ (เข้ายูนนาน) ผ่านคุนหมิงถึงบ่อแหะ เมืองอีงู (ปัจจุบันเป็นอ.เมืองล้า) ใช้เวลาเดินทางร่วม 3 ปี ได้สร้างบ้านเรือนทํามาหากินที่นั่นได้ปีหนึ่งก็ต้องเดินทางต่อไปสู่ลุ่มแม่ น้ำโขงเพราะที่ดินมีน้อยขยายเมืองออกไปไม่ได้ หลังจากที่เดินทางแล้วก็หยุดพักที่หมู่บ้านเลาประมาณ 4 เดือน แล้วเดินต่อไปยังเมืองฮาย ซึ่งมีสภาพแวดล้อมเหมาะจึงตั้งเป็นเมือง

ส่วนบันทึกฉบับที่สองก็ตั้งชื่อเหมือนฉบับที่หนึ่ง เขียนโดยจางจิ้งชิว บันทึกนี้บอกว่าเป็นการจดคําให้สัมภาษณ์ของพญาหลวงแขก
ที่มา
1. โครงการพิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมและชาติพันธุ์ล้านนา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทลื้อ อัตลักษณ์แห่งชาติพันธุ์ไท. 2551
2. อ้ายอิ่นแพง (แปล), ปฐมกัลป์พรหมสร้างโลก, 1989

เช่ารถตู้เชียงราย,ทัวร์สิบสองปันนา,ทัวร์เชียงตุง-เมืองลา,ทัวร์หลวงพระบาง
ทีม งานไอเชียงราย คนท้องถิ่นเชียงราย สุภาพ ใจบริการเกินร้อย :: บริษัท ไอเชียงราย จำกัด :: เลข ที่ 185/8 หมู่ 4 ต. ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย 57100 สายด่วนจองทัวร์ (หนุ่ย) 081-8854644 (ใบอนุญาตนำเที่ยวในและต่างประเทศเลขที่ 21-00512) แฟกซ์: 053-152141 อีเมล์: booking@ichiangrai.com เวบไซต์: http://www.ichiangrai.co.th

No comments:

Post a Comment