Tuesday, March 3, 2015

การวิจัยเรื่องความพึงพอใจในการใช้บริการรถตู้และรถโดยสาร

เมื่อเดินทางมาถึงจังหวัดเชียงราย การท่องเที่ยวโดยใช้รถตู้เป็์นทางเลือกที่สะดวกสบาย โดยไม่จำเป็นต้องขับรถเอง แต่การเลือกเช่ารถตู้เชียงรายมีเงื่อนไขให้ต้องตัดสินใจหลายอย่าง ยกตัวอย่างเช่น ผลการวิจัยเรื่องความพึงพอใจในการใช้บริการรถตู้และรถโดยสาร กรณีศึกษาจุดผ่านแดนสะพานมิตรภาพไทย-ลาว จังหวัดหนองคาย ก็สามารถนำมาเป็นแนวทางในการตัดสินใจใช้บริการเช่ารถตู้เชียงราย (http://www.ichiangrai.co.th) โดยผลการวิจัยได้นำเสนอแนวทางเชิงนโยบายเพื่อการปรับปรุงการให้บริการแก่ผู้ประกอบการรถตู้และรถโดยสารบริเวณจุดผ่านแดนสะพานมิตรภาพไทย-ลาวจังหวัดหนองคาย ถึงการให้ความสําคัญต่อประชาชนที่มาใช้บริการ โดยการปรับปรุงคุณภาพของการให้บริการเพื่อให้เกิดความพึงพอใจในด้านต่างๆ ดังนี้

1.ด้านคนขับรถควรมีการฝึกอบรมพนักงานผู้ให้บริการ (พนักงานขับรถ และพนักงานจําหน่ายตั๋ว) อย่างต่อเนื่อง เพื่อการพัฒนาคุณภาพในการให้บริการ

2.ด้านการบริหารจัดการผู้ประกอบการ ควรตระหนักถึงการบริการรถในช่วงเทศกาล โดย จัดบริการเสริมรถให้เพียงพอต่อความต้องการแก่ผู้ใช้บริการ ตลอดจนการเพิ่มเจ้าหน้าที่ชั่วคราวให้บริการ และจัดให้มีประชาสัมพันธ์เมื่อรถเทียบท่าอย่างทั่วถึง เพื่ออํานวยความสะดวกแก่ผู้มาใช้บริการ

3.ด้านการบริการของพนักงาน ควรปรับปรุงการให้บริการ เช่น พนักงานขายตั๋วควรพูดจาสุภาพเหมาะสม ตลอดจนมีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลให้ผู้รับบริการได้ทราบ และเกิดความประทับใจ เพราะพนักงานขายตั๋วมีอิทธิพลเป็นอย่างมากในการให้บริการ

4.ด้านสภาพรถ ผู้ประกอบการควรตรวจเช็คสภาพรถก่อนการเดินทาง เพื่อความปลอดภัยของผู้โดยสาร ตลอดจนการรักษาความสะอาดภายในรถตู้ หรือ รถโดยสาร และควรมีหมายเลขโทรศัพท์เพื่อรับแจ้งปัญหา และข้อเสนอแนะของผู้รับบริการอันเกิดจากความไม่สะดวกในการใช้บริการ

5.ด้านสถานีรถตู้ หรือ รถโดยสาร ควรจัดให้มีป้าย สัญลักษณ์บอกตารางเวลาเดินรถ ชัดเจน ตั้งอยู่ในจุดที่สามารถบอกเห็นได้ง่าย ตลอดจนควรมีการดูแลสถานที่ และบริเวณที่นั่งรอรถตู้หรือรถโดยสารให้สะอาดปลอดภัย และมีเพียงพอสําหรับผู้โดยสารรวมถึงบริการอื่น ๆ เช่นห้องน้ําจุดบริการน้ําดื่ม เป็นต้น

ดังนั้น ผลการวิจัยชิ้นนี้สามารถนำมาใช้เป็นแนวทางในการให้บริการรถตู้เช่าเชียงราย ซึ่งผู้ประกอบการจำเป็นต้องพิจารณาเงื่อนไขทั้งหมดถึง 5 ประการ เพื่อให้เกิดความพึงพอใจสูงสุดแก่ลูกค้าผู้มาใช้บริการเช่ารถตู้เชียงราย เช่ารถตู้เชียงรายพร้อมคนขับ ราคาเช่ารถตู้เชียงราย (http://www.ichiangrai.co.th)

เช่ารถตู้เชียงราย,ทัวร์สิบสองปันนา,ทัวร์เชียงตุง-เมืองลา,ทัวร์หลวงพระบาง
ทีม งานไอเชียงราย คนท้องถิ่นเชียงราย สุภาพ ใจบริการเกินร้อย :: บริษัท ไอเชียงราย จำกัด :: เลข ที่ 185/8 หมู่ 4 ต. ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย 57100 สายด่วนจองทัวร์ (หนุ่ย) 081-8854644 (ใบอนุญาตนำเที่ยวในและต่างประเทศเลขที่ 21-00512) แฟกซ์: 053-152141 อีเมล์: booking@ichiangrai.com เวบไซต์: http://www.ichiangrai.co.th

No comments:

Post a Comment