Friday, January 23, 2015

"การเคลื่อนตัวของไทลื้อเข้าสู่ดินแดนล้านนา" **ตอนที่ 2

.. ในยุคของการสร้างบ้านแปงเมืองหรือยุคของการฟื้นฟูอาณาจักร กําลังคนถือเป็นสิ่ง สําคัญมากต่อการทําศึกสงคราม การทําการเกษตร เศรษฐกิจการค้า แรงงาน ทั้งยังเป็นการ ส่งเสริมอํานาจของรัฐและความชอบธรรมของชนชั้นนํา ด้วยเหตุนี้กําลังคนมี ความสําคัญมากกว่าพื้นที่หรืออาณาเขตของรัฐ

.. ปัญหาของผู้ครองรัฐหรืออาณาจักร สมัยก่อนพุทธศตวรรษที่ 24 คือ การขาดแคลนกําลังคน และการควบคุมกําลังคนที่กระจัดกระจายอยู่ "การทําสงคราม" เป็นวิธีการเดียวที่จะได้คนมาเป็นจํานวนมาก และจัดตั้งชุมชนบ้านเมืองโดยใช้ระยะเวลาสั้นที่สุด เพราะเมื่อสงครามยุติลง กองทัพผู้ชนะจะกวาดต้อนผู้คนของฝ่ายแพ้เสมอ หรือที่เรียกว่า “เทครัว”

.. การเคลื่อนตัวของชาวไทลื้อครั้งใหญ่จากสิบสองพันนามาสู่ดินแดนล้านนา สามารถแบ่งเป็น 3 ช่วงเวลาด้วยกัน คือ

.. ช่วงที่ 1 ก่อนยุคเก็บผักใส่ซ้า เก็บข้าใส่เมือง
ระยะ เวลาช่วงนี้มีหลักฐานที่พบการเคลื่อนย้ายของชาวไทลื้อ ในราวพุทธศตวรรษที่ 20 ซึ่งตรงกับสมัยพญาสามฝั่งแกน ของล้านนา โดยเข้ามาอาศัยอยู่บริเวณ ต.ลวงเหนือ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่

.. ตํานานเมืองเชียงใหม่ได้บันทึกไว้ว่า พระชายาของพญา ทั้งในระดับสูงและระดับไพร่ ผ่านความสัมพันธ์ทางเครือญาติระหว่างชาวไทลื้อสิบสองพันนากับ ชาวไทยวนล้านนาเสมอ ไม่ว่าจะเป็นในรัชสมัยของพญามังราย หรือในสมัยพระเจ้าแสนเมืองมา ซึ่งเป็นเจ้านายที่สืบเชื้อสายมาจากสิบสองพันนา หรือแม้กระทั่งในสมัย ของพระเจ้าติโลกราช ปรากฏในบันทึกว่าได้มีการอพยพเคลื่อนย้ายของ ชาวไทลื้อเข้ามาอยู่บริเวณบ้านสะปุ๋ง อ.ป่าซาง จ.ลําพูน ในปัจจุบัน ซึ่งเหตุการณ์ ดังกล่าวได้สะท้อนให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างล้านนา และสิบสองพันนาในสถานะของบ้านพี่ เมืองน้องที่มีความสัมพันธ์ระหว่างรัฐที่มีต่อกันมานานมากกว่า 750 ปี

(มีต่อ ตอนหน้า)
อ้างอิงจาก...
1. สรัสวดี อ๋องสกุล. ประวัติศาสตร์ล้านนา.พิมพ์ครั้งที่ 4 .2551.หน้า 227.
2. แสวง มาละแซม,ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นคนยองย้ายแผ่นดิน การเคลื่อนย้ายถิ่นฐานของชาวยองในเมืองลําพูน, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2540, หน้า 83.

เมื่อท่านเดินทางมาเชียงรายอย่าลืมใช้บริการ เช่ารถตู้เชียงราย และ เช่ารถตู้เชียงรายพร้อมคนขับ ทีมงานไอเชียงราย คนท้องถิ่นเชียงราย สุภาพ ใจบริการเกินร้อย :: บริษัท ไอเชียงราย จำกัด :: เลข ที่ 185/8 หมู่ 4 ต. ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย 57100 สายด่วนจองทัวร์ (หนุ่ย) 081-8854644 (ใบอนุญาตนำเที่ยวในและต่างประเทศเลขที่ 21-00512) แฟกซ์: 053-152141 อีเมล์: booking@ichiangrai.com เวบไซต์: http://www.ichiangrai.co.th

No comments:

Post a Comment